Momentum

Momentumla Tanışma

“Neler oluyor” diye raketini yere vurarak bağmyordu Julia. Hiçbir şey yolunda

gitmiyordu. Her şeyona karşıydı. –

Oysa 6-1 4-2 ye kadar hiç zorlanmadan ilerlemişti.”winner” lar kolaylikla yapiliyordu. Sakin ve kontrollüydü. Yanliş hiçbir şey yapmİyor, rakibine firsat venniyordu.25 dakika öncesine kadar böyleydİ. Ancak şimdi dumm 6-1 4-6 1-5 olmuştu. Tüm kazanına mnutlari bir anda yok olmuştu. Akli karişınişti,hayal kirikligi içindeydi. Bu maç onun olmalıydı.

Sonra,öldürücü bir vuruşla,dunıın i -5 iken üç kez maç puanini önledi.2-5 de yine ayni şekilde maç puanini çevirdi ve birdenbire her şey yine kendi lehine döndü.5 dakika sonra dumm 5-5 iken yine bir ‘\vinner” yapti. Julia son sette 7-5 kazanmişti. Bu, Rusya ya karşi oynanan Avmpa Takim Şampiyonasindaki bir maçti. Neden maçlar böylesine degişken olabiliyordu?

Yanıt “momentumda” ,momentwnun akışında yatıyordu. Bir maçın sonucu her zaman oyuncunun fizik yeteneğine bağlı değildi. Daha çok, oyuncunun zihinsel dUTlıınu rol oynuyordu. Momentumun oyuncudan yana olup olmadıb>ına bağlıydı.

Bu kitap teniste “momentum” un akışı ile ilgilidir .Momentum daki iniş çıkışlan, onu nasıl kontrol edebileceğimizi ve nasıl kendi lehimize çevirebileceğiınizi açıklıyor.

Tenis tekniği vennek yerine, tenis oyunculannm karşılaştığı gerçek problemleri konu ediyor.

-Önde olmayı sürdünnek

-Ümitsiz dummlarda nasıl savaşmak

-Önümüze çıkan firsatlan nasıl elde tutmak, gibi

Bu problemleri çözmeden önce, momentum hakkında daha genış bilgi edimnek gerekir.

Bazı Anahtar Sorular

MOMENTUM NEDİR?

Momenhım maçın akışını kontrol eden gizli bir güçtür. Görünmeyen bir güçtür, çünkü yanşmacılar arasındaki enerji akışından ortaya çıkar. Ancak yanşırken ya da izlerken bunu hissedebilirsiniz. Maçın akışım dikte eder- dummun sizİn lehinize ya da aleyhinize geliştiğini “hissedersiniz”.

Momentwn tüm sporlarda vardır ve- o spom yapmayı ya da izlemeyi ilbrinç kılan ‘momentlUndur’. Bu nedenledir ki, bir maçın skoru her zaman oyunun gerçek durumunu yansıtmaz. Her zaman daha iyi ve güçlü olan oyuncu kazanmaz.

 

Momentum,bir sporda önceden tahmin etme olasılığmı azaltır ve bu da izleyiciler açısından durumu daha ilginç kılar.

MOMENTUM NASIL ÇALIŞIR ?

Momentuın bir su gibi hareket eder. İleri,geri akar. Bazen daha hızlı, bazen daha yavaş hareket eder, ya da bazen hiç kıpırdamaz.

Momentwn sadece bir spor içinde değil, hayatın her alanında, yaptığımız herşeY.lde karşımıza çıkar. Örneğin geriye dönüp, bir toplantının ya da evde bir güniin ya da bir haftanın ya da bir ilişkinin nasıl geliştiğini gözden geçirirsiniz.

Herşeyi momentuma bagli olarak düşünmeye başladiginizda ,işlerin nerede,ne zaman,nasil ve neden size karşi veya sizden yana geliştigini anlaya bilirsiniz. Elbette,pek çok şeyde oldugu gibi,momentumu da geçmiş olaylara baktiginizda anlamak çok daha kolaydir.

MOMENTUM KONTROL EDİLEBİLİR Mİ?

İnsanlann daha çok,kontrol edilemez dediğini duyarsınız.

Bu doğru olsa,nasıl bazı oyuncular en gereken anlarda momentumu kendinden yana kullanabilirler. Bu bir tesadüf değildir. Bu sadece şansın sürekli o oyuncudan yana olmasından da değildir. Bu yalnızca bir tesadüf olsa,ortalama kurallara göre sadece güçlü,hızlı ve çevik olmak sporda başarının garantisi olurdu. Ama biliyoruz ki bu doğm değildir.

Önemli puanları önemli zamanlarda kazanmayı ve nerede)nasıl hareket etıneyi bilen • oyuncular vardır. Bunlar dob>ru hareket etme yeteneğine sahiptirler, böylelikle momentum hep onlardan yanadır.

Momentuınun akışı tıpkı nehirlerin akışı gibi kontrol edilebilir. Var olan ınoınentumu dob’11.1 kullanabildiğiniz taktirde,moınentuınun akışı da sizden yana olacaktır.

MOMENTUMU KULLANMAYI NASIL ÖĞRENEBİLİRSİNİZ?

Momentumun sizden yana, size karşı, yada nötr oldugunda nasıl bir duygu oldugunu, tenis maçi deneyimlerinizle yada bu kitapta verilen örneklerle keşfetmeye başlayabilirsiniz.

Momentum nasıl ve neden değişir;dönüın noktalarına nasıl cevap verilir ve ınomentum nasıl elde edilir, konur ve tekrar kazanılır? Ye savaşma mhunun neden anahtar olduğunu ve daha da önemlisi, bunu kullanmak için en etkili zamanı seçmenin önemini anlayabilirsiniz.

Bu kitap sizin sadece genel tenis standardımızı yükseltmeyi değil, tüm alanlardaki yarışma standartınızı yükseltmeyi hedefliyor. Momentum akışını kontrol edebilmek her düzeydeki oyuncu için hayati bir beceridir.

MOMENTUMU İYİ KULLANMAK NEDEN ÖNEMLİDİR?

Tenis maçlannda pek çok değişik etken rol oynar ve bu nedenle hiçbir maç birbirine benzemez;

 

–yüzey

–hava dununu

–bulunulan yer

–malzeme

–rakibin stili

–zihinsel yaklaşim

Bununla beraber,eğer oyuncuysanız değişik olan -durumlarda da ayru şeylerin tekrarlandığı duygusunu taşırsınız. Çünkü momentlUn maçlar arasında brizli bir bağdır. MomentlUnu iyi kullanmak maçta sizi etkileyen çeşitli etkenleri kontrol etmenizi sağlar. Bu kitap değişik maç durumlannın neden oyuncuda aynı duygular yaşattığmı açıklıyor. içinde buhmduğunuz her hangi bir durumda en iyi ne yapabileceğiniz konusunda yardımcı olınayı amaçlıyor.

MOMENTUMUN SiZDEN YANA OLDUGUNU NASIL ANLARSINIZ? –Kendinizi kontrollü hissedersiniz.

–Kendinizi rahat hissedersiniz ancak aklınız ve duygulannız uyanıktır.

— Vuruşlariniz sakin ve düzgündür. Kendinizi çok büyük bir çaba içinde

hissetmezsiniz.

–Topa kolaylıkla gidersiniz.

–Şansiniz açiktir.

— Topu zamanlamada zorlanmazsınız.

–Puan kaybetme endişesi taşimazsiniz.

–Kazanma duygularınız kesindir.

MOMENTUMUN SiZDEN YANA OLMADIĞINI NASIL ANLARSINIZ? — Kendinizi tedirgin hissedersiniz.

–Hiçbir şey yolunda britıniyor gibi göıünür.

–Çok çaba harcadığınız halde kontrol rakibin elindedir.

— Hareketleriniz akıcı değildir,ayak lannızı çok ağır hissedersiniz.

–Kafanız bir çıkış yolu bulmak için kanşıktır.

–ŞanssizlikIar olmaktadir.

— Top zamanlamaruz kötüdür.

— Küçük şeyler sinirinize doktmur.

MOMENTUM NEDEN GiZLİDİR?

Momentumun kimden yana olduğumu gönnek için bakılacak ilk şey skordur. Fakat momentum her zaman skoru takip etmez ve skor da her zaman momentumu yansıtınaz. Çünkü maç dinamiktir, tıpkı değişen bir resim gibi. Ve skor tablosundaki skor da enstantane bir resim gibidir. Ömebrin final setinde dunun 3-3 eşit gibi görünürken, momentumtm başa baş giden bu iki oyuncudan hangisinde olduğunu bilirseniz görüntü oldukça farklı olacaktır. Skor ştmlan yansıtmaz:

— Kim daha çok fırsat kaçırdı

 

–Kim yonılmaya başladi

–Kim daha iyi oynamaya başladi

–Kim kazanmak için daha çok taktik yapmaya başladi

–Kimin raketinin teli koptu.

Bunlar skorda görülmese de oyuncu ve seyirciler momentumun kimden yana olduğunu,kiınin üstünlük kurduğunu bilirler.

MomentLUn gizli bir güç olduğu için,maçı nasıl etkilediği konusunda insanlar genellikle ortak ve yanıltıcı sonuçlara varabilirler.

“Sakatlanmış olmalı” ya da “kötü oynamış olmalı” diye düşünürler. Pek çok oyuncu momentumuıı etkisine olduğundan daha az önem verir. Momentum skonın arkasında gizli olabilir ama oradadır, vardır. Onu tanımayı ve kontrol etmeyi öğrenebilirsiniz. Böylelikle final skoru sizin daha iyi bir yarışmacı olduğunuzu göstererek sonuçlanabilir.

KİLİT NOKTALAR

–Momentum,işler sizden yana ya da aksi yönde gelişirken,ne hissedebildiğinizdir.

–Her düzeydeki oyıU1CU için momentumun akışını kontrol edebilme, en önemli

beceridir.

–MomentLUn, oyunda olduğunuz her an, içinizde var olan gizli güçtü~.

— Dikkat! Skor her zaman maçın akışını yansıtmaz.

MOMENTUM VE DÖNÜM NOKTALARı

Şayet momentLUının var olduğunu ve onun bize karşı ya da bizimle olduğunda ne gibi duygular yaşattığınIl biliyorsak ve yine maç boyunca momentLUnun el değiştirebileceğini biliyorsak, kilit_ ~o~u; nefaman ve nasıl değişeceğidir? MOMENTUM NE ZAMAN DEGIŞIR

Bunun cevabı yıllarca tenis velilerinin, çocuklarının maçlanna dair konuşmalarını dinlememden sonra iyice somutlaştı.

Maçlardan sonra tenis velileriyle maç hakkında yapılan basit hatalar hakkında konuşurdum. Onlar da bana maçta olanları aktarırlardı. Aktardıklan bir kısım olayların tenis maçıyla ilgisi olmazdı. Şunun gibi şeyler söylerlerdi; ‘Herşey başta kötü gidiyordu fakat yan kortta kızımın en iyi arkadaşı maça girince kızım birden toparlandı. Bu ona ihtiyacı olan desteği verdi.’ ya da ‘oğllun r;ıketinin teli kopUllcaya kadar gayet iyiydi’ gibi.

T e criib eli bir tenis koçu olarak, bu veliler önemli noktaları kaçınyorlar diye düşünüp sakince onları dinler, kaçınlan ilk servislerin yüzdesini hesaplamak üzere yanlanndan ayrılırdım.

Ancak onlar benim kaçırdığım şeyleri yakalıyorlardı. Çocuklarına destek olurken işlerin ne zaman iyi ya da kötü gittiğini biliyorlardı. Tenis stratejisi hakkında uzman olmayabilirlerdi. Ancak, kendi çocuklannın belli dmumlardaki zihinsel reaksiyonlarının maçta nasıl etkilendiklerini çok iyi anlayabiliyorlardı. Bana

..

 

tanımlamaya çalıştıklan aslında momentum akışı içinde dönüm noktalanydı. Dönüm noktalan genellikle önceden tahmin edilemez. Dönüm noktalan momentuında değişiklik yaratabilir ve maçın akışını değiştirebilir. Şu 3 şeyden biriyle bağlantılıdır. — Rakibin hareketleri

–Kendi hareketleriniz

–Sizi ya da rakibinizi etkileyen dış olaylar.

DÖNÜM NOKTASINA ÖRNEKLER –Çizgi anonsalannın kötü olması

— Kopan teller

— Havadaki değişiklik

–Rakibin destekçilerinin aleyhte tezahüratı

–Koçun izlemeye gelmesi

–Koçun gitmesi

–Kız/erkek arkadaşın gelmesi/gitmesi.

–Havadan dolayı kort yüzeyinin değişmesi.

–Rakibin sakatlık ya da hastalık için süre kullanması.

–Rakibin gevşemesi ya da puan aralannda hastalanma belirtisi göstennesi.

— U zun bir oyunu kazanmalkaybetme.

–Rakibin taktik değiştinnesi.

— Hakemden uyan almak.

— Tuvalet arası.

–Çok az farkla seti kaybetmek.

–Kolay bir vuruşu kaçınnak.

— Ball boy’lar

— Y an kortta münakaşe eden oyuncular.

MOMENTUM NEDEN DEGİşİR?

Tüm dönüm noktalannın ortak bir yanı vardır: oyuncunun zihinsel eneji dengesinde değişiklik yapma gücüne sahiptirler, ki bu daha sonra maçın akışının değişmesine neden olur. Döntim noktası bir nedenle oyuncunun zihinsel enerjisi arttığında ya da daha çok zihni dahTlldığında ortaya çıkar. Bu değişiklik ne kadar büyük olursa momentum da o kadar çabuk devreye girer. Bazı dönüm noktalan önceden tahınin edilebilir. Bazılan ise ilgisiz nedenlerle ortaya çıkabilir ve bunlann tenisle hiç bağlantısı yoktur. (Örneğin, oyııııcu futbol maçını izleyebilmek için maçı zamanında bitirip bitiremeyeceğini düşünür.)

Kesin olan birşey vardır, potansiyel dönÜln noktalan her maçta vardır.

Bununla beraber, dönüın noktalan sadece potansiyelolarak vardır. BlU1U gerçek bir dönüm noktasına çevirmek olaylara nasıl tepki verildiğine bağlıdır. Örneğin maç puanında kolay bir smacı kaçırdığı~J’a sükuneti .. elden bırakmadan yeniden dikkatinizi toplarsanız maç aleyhinize dönmeyebilir. Ote yandan, panik yapar oyun

 

planınızı değiştirirseniz (çabuk kazanmak için wınner yapma riskini almak gibi) maçın akışını aleyhinize değiştirebilirsiniz.

Önemli olan neyin yanlış gittiği değil fakat sizin bu duruma nasıl cevap verdiğinizdir. ŞANS VE DÖNÜM NOKT ALARI

Şans elbette dönüm noktası için önemli roloynar. Herşey kontrol edilemez. Önemli zamanlarda şanslı bir vuruş olabilir ama bu oldukça nadir bir durumdur. Bazı insanlar çok fazla şanssız olduklarını iddia ederler ve şöyle bahaneler bulurlar.

— T elim kopul.

–3.sette gücüm tükendi.

–Rakibim önemli puanlarda sürekli “passing shot winner” lar yaptı.

Elbette ki yeteıince güçlü olsalardı, hangi tarafa yaklaşacaklannı bilselerdi bunlan söylemezlerdi.

Şansa saygı duyar ve dObrru reaksiyon gösterirseniz “Kendi şansını kendin yaratırsın;”

deyiminde bir gerçek payı olduğunu görürsünüz. .

Ancak şans yine de roloynar, bu nedenle şansa karşı olumlu yaklaşım gösterin. Şanslı olduğunıızda şükredin, taktiklerinizi dikkatlice gözden geçirin, şans tekrar yüzünüze gülmeyebilir. Şanssızsanız, çabalannızı yineleyin. Daha sonra kazandığınızda, size karşı oynanan şanslı topları hatırlamazsımz bile.

TENİS UZMANI OLMAK

Tenis uzmanları, momentuma ve dalgalanmalanna uyum gösteren kimselerdir. Momentum onların yararına olduğunda fazla etkilenmezler ya da aleyhlerine olduğunda fazla üzülmezler.Çünkü bilirler ki, momentum değişir ve değişebilir. Bazı noktalarda daha çok çaba göstemıe gerekliliğini bilider.Aym şekilde,rakiplerinin de belli noktalarda aynı çabayı göstereceğinin bilincindedirIer.

Tenis uzmanı olmak mutlaka profesyonel düzeyde oyun oynamayı gerektinnez.Herkes oyun düzeyini ve aldığı sonucu geliştirebilir.Herkes maçın akışı sırasında daha uzmanlaşarak tenisini geliştirebilir.Çünkü momentum her düzeyde mevcuttur.

ÖNEMLİ NOKTALAR

–Momentumdaki değişkenlik genellikle belli bir olaydan sonraki çızgıyı izler.(Örneğin dönilin noktası)

— Dönüm noktaları oyuncuların hareketleriyle ya da dış etkenlerle meydana gelir.

–Şansm sizinle ya da size karşı olması sizin elinizdedir.

ı.BÖLÜM ::

~-MOMENTUMU TANIMA VE KONTROL ETME
MOMENTUMUN 5 DURUMU

Tenis oynarken, özellikle yoğun bir çekişme sırasmda,daha önce yaptığınız maçlarla şu anda oynadığınız maç arasında gerçek bir bağ yok gibi gelebilir.

 

Hatta tüm tenis maçlanım daha yakından baktığımızda görürüz ki aynı şeyler tekrarlanıp dunnaktadır.

Oyuncu ve izleyicileri birleştiren 5 temel durum vardır. Ben buna momentumun evreleri diyorum.Bütün maçlarda momentumun aşağıda sıralanan bu 5 evresi görülür.Ancak bunlar mutlaka skor tahtasındaki skorla ilintili olmak zorunda değildir.

–Momentum _tam’ı.~ sizden yana olduğunda

–Momentum sizden yana olduğunda

–Momentum nötr dunımda olduğunda

–Momentum size karşı oldub’1ında

–Momentum tamame.!! size karşı olduğunda

Maçlarda momenttımtın akışı bazen düz bir çizgi halinde bu safhalardan geçer, bazen kıvnlan bir çizgi halinde. Şayet önemli bir olayolduysa bu safhalardan çok çabuk geçer, önemli bir olay yoksa yavaş geçer.Her halükarda momentum, doğası gereği hareket halindedir-özellikle de aynı düzeyde iki oyuncu söz konusu ise.Her iki oyuncuya da biraz güven verildiğinde momentwn değişecektir.

İyi olan yanı, her zaman bu beş dunnndan birinde olacaktır ve siz her durumda nasıl hareket edeceğinizi bilirseniz momentwnun hangi yone hareket ettiğini anlarsımz.Bu bilgiye sahip olmak, her maçta ve her güç durumda kullanabileceğiniz bir harita ve pusulaya sahip olmak gibidir.

Zor olan yanı ise, momentum akışının haritasına sahip olduğunuzda, doğru davranışa ve savaşma nınuna sahip olmanız gerekir.

Şimdi bu 5 dunıma daha yakından bakalım ve her birini nasıl kontrol edebileceğimizi görelim.

I-MOMENTUM TAMAMEN SiZDEN Y ANA iSE

Her şey sizin lehinize gidiyorken işler kolaydır;kendinize biraz rahatlamak için izin verebilirsiniz. Az sayıda aksilikler olsa da, şimdiye dek her şey dObrru gittiğinden, bunu tolere edebilirsiniz.

Her şey iyi olacaktır, eninde sonunda kazanacağınızdan eminsinizdir.

-Alann çanlan çaldığım duyabiliyo~usıınıız? – Ben de!! Bunda gerçek payı var elbette! Her şey tamamen! sizden yanaykerı:.kontrollü ve

ı

güvenlis-inizdir,çünkü denediğiniz şey·lerin çoğunu başanyorsunuz,vuruşlanmz ve

hareketleriniz çok fazla çaba gerektimuyor.Aynca,rakibiniz hayal kınldığı içinde ve belki de bunu belli ediyor.

Aslında birazdan nasıl kumar bile O)11ayacağınızı göreceğiz ama önce bir uyanıŞayet rakibiniz sizinle aym düzeydeyse, momentumun onun lehine geçmesi çok mümkündür. Bazen belli bir dönüm noktasından sonra bu çok çarpıcı bir şekilde olabilir, momentum yavaş yavaş hız kazanarak bir yöne dof,rru hareket eder.

Bu yavaşca gelişen değişme şu şekilde önlenebilir:

 

— Tehlikeleri uzaklaştlOn.

–Skor sistemini bilin (bu futbol değildir).

–Oraya nasıl geldiğinizi bilin.

–Savaşmaya hazırlanın.

— İlk puam kazanın.

— Taktik değişikliği için fırsat kollayın.

–çıtanızı yükseltin .

. TEHLİKELERi ÖNLEMEK

Momentuın rakipten yana yer değiştirebilir, ancak bunu rakibinizin kazanarak yapmasını sağlayın, siz kaybettiğiniz için olmasın. Momentum tamamen sizden yanayken kafamzın dağılmaması çok önemlidir. Bu genellikle olur, çünkü herşey çok fazla lehine olduğunda, oyuncu yanıltıcı bir güven içinde gevşer. Kazanmamn keyfiyle rahatlama içine girer.

Dikkat! Sizin iyi oynamanız ve rakibin kötü oynamasıyla ortaya çıkan bu büyük fark, rakibin iyi oynamaya başlamasıyla hriderek küçülebilir ve siz savrukça birkaç puanı verebilirsiniz. Böylece siz gevşedikce rakibiniz kendini daha iyi hisseder ve siz hayal klOklığı yaşarken o daha iyi oynamaya başlar.

PUANLAMA SİSTEMİNİ İYİ DEGERLENDİRMEK

Bu bir futbol maçı olsaydı ve skor da 5-1 olsaydı· önde giden takım, oyunu yavaşlatırdı. Sakatlıktan uzak dunnak, eneıjilerini diğer maça saklamak için rahat bir gösteri havasında oynarlardı.

Fakat tenis, sınırlı zamanda oynanan ve 5-1 önde olanın büyük bir olasılıkla kazanacağı bir fiıtbol maçı gibi değildir. Teniste zaman sınırlaması yoktur ve önde olan oyuncu için her zaman potansiyel bir tehlike vardır. Çünkü teniste sonuçtan emin olunamaz.

Çok büyük bir farkla maçı önde götürüyorum yanılgısına düşmeyin. 5-1 ‘lik bir skor diğer 4 oyundan sadece birini kazanmanız halinde size galibiyet getirir. İstatistik olarak bu elbette doğnıdur ancak birkaç oyun üstüste verdiğinizde ve rakibiniz güçlenip momentwn kazandığında ve durum 5-3 olduğunda farkı hissedersiniz özelliklepe bir-iki set puanını kaybettiysenİz.

ORA yANASIL GELDİGiNİZİ BiLİN

Neden önde olduğunuzu bilmeden rahatlık içindeyseniz değişen şeyleri fark etmemişsiniz demektir. Bu, matematik testinden nedenini bilmeden ilk cevabı doğru olarak vennek gibidir. Ama yine de kendinizden memmınsunuzdur.

Belli maç taktikleri uyguladığınız için mi kazanıyorsunuz? Yoksa sizin dışınızda gelişen olaylar mı kazanmanızda yardımcı oluyor? Örneğin;

yanlış hakem kararlan, nete çarpıp düşen toplar gibi.Böyleyse, maçın akışının değişmesine her an hazırlıklı olmalısınız. Öte yandan kendi taktiklerinizle ve üstün

 

oynayarak 4- ı öne geçtiyseniz biraz rahatlayabilirsiniz ( çok fazla değil). Çünkü neden 4-1 önde olduğwltlzun bilincindesinİzdir.

SAV AŞMAYA HAZIRLIKLl OLUN

Önde gihneyi sürdünnek için savaşmaya hazırlıklı olmalısınız. Kaybetmekte olan oyuncu, kaybedecek şeyi kalmadığı için daha rahat bir psikoloji ile daha iyi oynamaya ve taktik değiştinneye başlar.

5-1 öndeyken bile bu tür olasılıklara karşı tetikte olmalısınız ve perfonnanslllızı daha da yükselterek daha iyi oynamalısınız. Savaşma nıhıı sadece geridevken gerekli değildir.

Bu kadar iyi tenis oynamamza rabJmen daha fazla gayret içine ginne gerekliliği pek te rahatlatıcı değildir ama momentumun sizinle kalmasının en garantili yolu budur, özellikle de kazanmaya bu kadar yakınken. Kitabın başında söz konusu olan Julia gibi oyuncular savaşmadan yenilmezler. Bu nedenle savaşmak için hep hazırlıklı olun. “En iyiyi umut etmek fakat en kötü için hazırlıklı olmak.” her zaman en iyisidir. İLK PUANı KAZANIN

OyıUlun ilk puanını kazanmak her zaman önemlidir fakat önde gidiyorsanız, bıUlu bazen umursamayabilirsiniz. Kaybetmekte olan oyuncular umutlannı da çok çabuk kaybederler. Her oytmun ilk puanı oyuncuyu cesaretlendirir ya da cesaretini kırar özellikle son umut belirtilerine sanlınış yorgun bir rakiple oynuyorsanız.

TAKTİK DEGİŞİKLİKLERİNE DİKKAT EDİN

Oraya gelene kadar nasıl oynadığınızın bilincinde iseniz rakibin ne zaman taktik değiştirdiğini daha çabuk tespit edersiniz.

Rakibiniz taktik değiştirdiğinde çabalannızı yineleyin. Kaybetmekte olan oyuncular taktik değiştirirler çünkü çaresizdirler. Bu onların acil durumda kullandıkları bir kozdur.

Siz dikkatinizi yeniden toplar ve iyi savaşırsanız rakip bu taktikleri uzun süre uygulayamayacaktır.

PERFORMANSINIZI YÜKSELTİN

Y uka~da konu edilen durumlann bilincinde olduğunuz takdirde kUlnar oynama sırası şimdi sizdedir; daha çok risk alın ve performansınızı yükseltin.

Maç sona yaklaşmışsa bir an önce bitirmeye gayret edin. Yada sona yakın değilse çıtanızı yükseltin ve öyle iyi oynayın ki rakibiniz sizin yenilmez olduğunuzu düşÜTIsün- bu, maçın sonucunu değiştirecek önemli bir etki yaratır. Bu nedenle bazı oyuncular rakibi etkilemek için güç göstenne politikası uygularlar.

Taktik olarak kumar oynamayı biraz göze alabilirsiniz. Bu hesaplanmış bir kumarsa ve işler biraz kötüleştiğinde taktikleriruze yeniden dönmeye hazırsanız, bunu yapın; topu erken alın, ilk servis retumlerinizi çok etkili yapın, istiyorsanız servis-vole oynayın.

 

..

Oyununuzu çeşitlendirınek için de uygun bir zamandır. Kendinizi iyi hissettif’:,riniz sürece değişiklikler işe yarayabilir. Rakibiniz bu değişikliği, momentum tamamen sizde olduğu için yaptığınızı anlamayacaktır.

Ancak oyuncular bunu yaparken yanılabilirler. Risk almayı çok uzun tuttuklannda winner yapmaya çalışarak rakibe kolay puanlar verebilirler. Elbette kolay puan rakibin istediği şeydir, özellikle çok gerideyse- “Dik tepelere tmnanmak bir yardım eliyle daha kolaydır!”

Zihinselolarak perfonnansınızı yükselttneye hazır olabilirsiniz. Bunu yapmanın en iyi yolu, kafanızı boşaltmanız ve kendinizi vumşlarınıza vennenizdir.

Hırvat bir uluslararası Koç bir gün bana şöyle dedi ‘Yetenek sizin içinizdedir. Kafanız ve beyniniz gergin olduğtmda o içinizde kapana sıkışmış olarak dunır. Sadece rahatladığınızda ortaya çıkar.ı

Zihniniz açık ve rahat olduğunda daha üst düzeyde tenis oynama yetisine sahip olursunuz.

Momentum tamamen sizden yana olduğunda, perfonnansınızda bu tür çıkış göstenneyi Öb’Tenmenin tam zamanııdır.

ÖNEMLİ NOKTALAR:

— Tehlikeleri uzak tutun.

–Skor sistemini iyi değerlendirin.

–Oraya nasıl geldiğinizi bilin.

–Savaşma ruhu sadece gerideyken gerekmez.

–İlk puanı kazanın.

-Taktik değişikliklerini iyi koııayın.

-Çıtanızı yükseltin.

I-MOMENTUM SiZDEN YANA iSE

Bu satha ile bir önceki saf1ıa arasında pek çok benzerlikler vardır. Ancak momentuIn sizden yana olduğunda potansiyel dönüm noktalan daha da önem kazanır. Çünkü onlan şimdi daha az yakalayabilirsiniz. Önceki safhada, yani momentum tamamen siziille olduğunda, durumu düzeltme olasılığınız daha çoktur.

RADARLARıNIZI AÇIN

Momentum sizinle olduğunda eğer bir dönüm noktası yakalayıp değerlendirınezseniz işler size karşı gelişebilir.Bn nedeille dönüm noktası yaratmak için radarlarınızı açın. Dönüm noktaları her zaman şu 3 şeyden biriyle bağlantılıdır.

*Rakibinizin hareketleri

*Kendi hareketleriniz

*Sizi ya da rakibi etkileyen dış faktörler.

Hepsinin ortak bir yanı vardır: oyuncuntm zihinsel eneıjisinde değişikliğe neden olan güç, daha sonra, maçtaki momentum akışının değişmesine neden olur.

Yorum Yap

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 Mayıs Stadyum İçi Ulus / ANKARA
Bizimle İletişim Kurun
Tel: 0 (312) 310 71 74
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this