AYTEKİN KAYA TENİS AKADEMİSİ
KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
KVKK’nın 10. maddesi, veri sorumlularına kişisel verileri işlenen ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yüklemiş olup, işbu Aydınlatma Metni’ni dikkatinize sunarız.
Ankara Tenis Kulübü Derneği olarak, üyeliğiniz kapsamında çeşitli kişisel verilerinizi elde edecektir. Bu kapsamda siz değerli üyelerimize ait kişisel verilerin özel hayatın gizliliğine ilişkin hususlar da göz önünde bulundurularak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Ankara Tenis Kulübü Derneği (“Kulüp”) tarafından ,tarafımıza herhangi bir şekilde iletilen kişisel bilgilerinizin, aşağıda açıklanacağı çerçevede kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği, mevzuatın izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda yurtiçi ve yurtdışındaki 3. kişilere açıklanabileceği / devredilebileceği, sınıflandırılabileceği ve ayrıca söz konusu kişisel verileriniz KVKK’da yer alan temel ilkelere ve veri işleme şartlarına uygun olarak muhafaza edildiğini ve korunmakta olduğunu belirtmek isteriz.
1- KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA YÖNTEMLERİMİZ
Kişisel verileriniz, Derneğimiz tarafından sağlanan hizmet ile derneğin hizmet ve faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, derneğimizin birimleri, ilişkili şirket ve kuruluşlar, çağrı merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile derneğimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve destek hizmeti kuruluşları, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.
Ayrıca, Derneğimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla internet sayfamızı kullandığınızda, derneğimizi, restoran, TV ve oyun salonları ile spor faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alanları ziyaret ettiğinizde veya derneğin düzenlediği organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.
2- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Üye/Katılımcı’nın kişisel verileri;
? Dernekler Kanunu ve ilgili her türlü mevzuata uygun olarak üyelik işlemi aktivasyonunu sağlamak,
? Yukarıda belirlenen çerçevede Ankara Tenis Kulübü Derneği Tüzüğü ile tanımlanan amaçlar doğrultusunda faaliyetlerimizi yürütmek,
? Ankara Tenis Kulübü Derneği ilgili birimleri tarafından verilen hizmetler ile dernek ve bağlı İşletmemiz/şirket tarafından yapılabilecek farklı ticari faaliyetler ve sözleşmelerle ilgili hizmet verebilmek, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğini yerine getirmek,
? Planlama, üye memnuniyeti, şikayet yönetimi, itibar araştırma, etkinlik yönetimi, hukuki uyum, denetim, mali işler süreçlerini yürütmekte ve bu konularda çalışmalar yapmak,
? Üyelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlamak ve tarafınızın kullanımına sunmak için gerekli her türlü işlemi yerine getirmek,
? Dernek ve ilişkili şirket/kuruluşları ile aşağıda 2. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişilerin amaç ve faaliyetleri kapsamında olmak suretiyle,
· Bunların hizmetleri ile ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak,
· Bunların faaliyet konuları ile ilgili ürün, hizmet ve imkânlarından tarafınıza faydalanma imkânı sunmak,
· Bunların bünyesinde sunulacak hizmetler ve içerikleri konusunda bilgilendirme yapabilmek,
· Bunların genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim vs. gibi avantajlarından tarafınızın haberdar edilmesi, yararlandırılması, kutlama ve temenni iletimi,
· Bunların etkinlikleri ile ilgili içerikler, bilet satışları ve gelişmelerden tarafınızın haberdar edilmesi,
? Hizmetlerin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgileri değerlendirilerek analiz yapabilmek,
? Dernek ve dernek sponsorlarına, destekçilerine, iş ortaklarına etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden tarafınızı haberdar etmek,
? Tarafınızın talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak,
? Sunulacak hizmetler ve içerikleri konusunda bilgilendirme yapılabilmesi,
? Tarafınızın kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralarda yer alan kişisel verileriniz, tercihleriniz, işlemleriniz ile gezinme süreniz ve detaylarını elde edilen diğer verilerle birlikte işleyebilmek,
? Uygulama/aplikasyon yönetmek,
? Kulüp tarafından muhafaza edilen kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarmak,
? Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak,
? Yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile ticari elektronik ileti gönderilebilmek,
? Üye/Katılımcı’ya bildirimde bulunulabilmesi, elektronik ileti gönderilmesi,
? Dernek ve ilişkili şirket/kuruluşlar tarafından çıkarılan ve/veya çıkarılacak olan her türlü üyelik kartı ile dernek ve ilişkili şirket/kuruluşları web sitesi üyelikleri ile ilgili bildirimleri (yenileme, sona erme vb.) yapabilmek, tarafınız ile kurulabilecek her türlü iletişim,
? Yeni sunulacak hizmet ve ürünler ile kişisel veri politikalarında ve üyelik koşullarında olabilecek değişiklik, yenilik ve benzerlerini bildirmek,
? Yasal düzenlemelerin izin verdiği ölçüde yazılı ve görsel mecralarda ve basında yer alacak dernekle ilgili haberlerde kullanmak
? Bilginin elde edilmesi esnasında Üye/Katılımcı’ya bildirilecek sair amaçlarla,
? Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amaçlarıyla ve
KVKK’da belirtilen diğer şekillerde, işlenebilecektir
3-Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar;
Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla;  Dernekler Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere dernek amaçlarımızı gerçekleştirmek adına karşılıklı koordinasyon içinde olduğumuz dernek ve kulüpler, STK’lar, kamu kurum ve kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kurum ve kuruluşlar, bankalar ve diğer 3. kişiler, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız program ortağı kuruluşlar ile verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlara; Hukuk ve Mali Danışmanlarımıza, denetçilere, Kulüp yetkilileri ile; kanunen yetkili kamu kurumları ve diğer gerçek ya da resmi ve özel tüzel kişilere aktarılabilmektedir.
4-İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ
KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız;
Derneğimize başvurarak, kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.
Bu halde öncelikle veri sorumlusu olarak Derneğimize başvurmanız gerekmektedir. Derneğimiz, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracak ve yazılı veya elektronik ortamdan tarafınız ulaştırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret alınabilecektir.
Başvurunuzun reddi halinde ise 30 gün sonra Kanun’un 14. Maddesi doğrultusunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na başvurmanız, başvurunuzun cevaplanmaması halinde ise başvurudan 60 gün sonra Kişisel Verileri Koruma Kuruluna başvurmanız gerekmektedir.

2008 yılında Aytekin KAYA tarafından kurulan akademimiz;

Ülkemizde hızlı bir gelişme gösteren tenisin tüm yaş gruplarınca tanınmasını gelişimini, sevilmesini sağlamak ve üst düzey oyuncuların yetiştirildiği sisteme destek vermeyi hedeflemekte olup, sporcular için adım adım kariyer planı oluşturmaktadır.

Hizmet vermekte olduğumuz çocuk ve yetişkin okullarımızla, tenisin Türkiye’de ulusal bazda, önde gelen spor ve rekreasyonel aktivite olması ve dünyada en iyi tenis ülkelerinin arasında yer almasına katkıda bulunmayı görev saymaktayız.

Eğlenirken öğrenme prensibiyle göreve-oyuna dayalı eğitim yöntemini kullandığımız çalışmalarımızda; öğrencilerimizin fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmaya destek veriyoruz.

19 Mayıs Stadyum İçi Ulus / ANKARA
Bizimle İletişim Kurun
Tel: 0 (312) 310 71 74
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this