tr
tr

Kişisel Verilerin İşlemesi

Anasayfa » Kişisel Verilerin İşlemesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ

Genç Güçlüler Spor Kulübü / Atk Tenis Spor Org. Ltd. Şti.

İşbu Aydınlatma Metni, Genç Güçlüler Spor Kulübü / Atk Tenis Spor Org. Ltd. Şti. tarafından Kulübün müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinin Kulüp tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

a) Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki /sözlü-yazılı ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

b) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Şirket sözlü, yazılı ya da elektronik Genç Güçlüler Spor Kulübü / Atk Tenis Spor Org. Ltd. Şti. İşletmesinin okulları, ilgili birimleri, ofisleri, internet sitesi, internet uygulamaları, mobil uygulamalar yolu Genç Güçlüler Spor Kulübü / Atk Tenis Spor Org. Ltd. Şti. tarafından verilen eğitim ve diğer hizmetler ile İşletmemiz tarafından yapılabilecek farklı ticari faaliyetler ve sözleşmelerle ilgili hizmet verebilmek, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi;planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması için ilgili mevzuata uygun bir şekilde otomatik ya da otomatik olmayan yollarla toplanabilecektir. Kurumumuzun ve Kurumumuz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz kanunen alınmasının zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması ya da ifası ile doğrudan doğruya ilişkili olması, hukuken tabi olunan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Genç Güçlüler Spor Kulübü / Atk Tenis Spor Org. Ltd. Şti. İşletmesine ilişkin bir hakkın tesisi, söz konusu hakkın kullanılması, ya da korunması açısından zorunlu olması, Kişisel verilerinize ilişkin hak ve özgürlüklerinizi zedelemeyecek şekilde Genç Güçlüler Spor Kulübü / Atk Tenis Spor Org. Ltd. Şti. lehine hukuken tanınan meşru bir menfaatin varlığı, hukuki dayanakları çerçevesinde ; sporcuların spor faaliyetlerine katılımlarını sağlamak için düzenlenecek belgelerde ve/veya ilaveten fotoğraf, sağlık raporu ve kimlik bilgilerinin kullanılması, sporcu sağlığı ve güvenliği konusunda önlem alınması, sporcu performansının arttırılmasını teminen bilimsel ve akademik çalışmalarda kullanılması, sponsorluk ve reklam ilişkilerinde kullanılması gibi amaçlara ve bu amaçlara ek olarak rızanıza ihtiyaç göstermeksizin işlenmekte ve aktarılabilmektedir.

c) Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

Kurumlarımız tarafından toplanan kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde yer alan düzenlemelere uygun bir şekilde, kurumlarımız tarafından verilen hizmetler ve yapılan sözleşmeler çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tenis Federasyonu, SGK, ilgili Bakanlıklar, Yargı Mercileri ve diğer yetkili kurumlarla, iş ortaklarımıza, verdiğimiz hizmetlerin devamını sağlamak amacı ile sözleşme ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ya da tüzel kişilere, tedarikçilerimize, Hukuk ve Mali Danışmanlarımıza, denetçilere, Kurumlarımız yetkililerine, açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere; aktarılabilecektir.
Yine yukarıda sayılan amaçlarla kişisel verileriniz yurt dışına da aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Kurumlarımızca sunduğumuz eğitim ve diğer hizmetler ile ticari faaliyetlerimizin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Kurumlarımızın sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin ilgili maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d) Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması başlığı altında belirtilen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda taleplerinizGenç Güçlüler Spor Kulübü / Atk Tenis Spor Org. Ltd. Şti. tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
• Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;
• Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
• Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
• Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olmasıhallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.
• Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır:
• Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
• Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
• Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
• Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
• Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması

• Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için [atktenis.com.tr] linkinde yer alan Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara ilişkin Form ”u kullanabileceklerdir.
• Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:
• Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla [Konutkent Mahallesi 2961 Sokak No:1/1 Konutkent Çankaya/Ankara/Türkiye] adresine iletilmesi,
•Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak [info@atktenis.com.tr]adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,
• Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi.
• Şirket, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.
• Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.
• Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Whatsapp
Yönetici
Yönetici
Merhaba.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?